Kurumsal Karbon Ayak İzi

Kurumsal Karbon Ayak İzi, Bir işletmenin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak kaynaklanan sera gazı emisyonlarının karbondioksit eşdeğeri olarak ölçümüdür. Bu hesaplamalar, işletmelerin çevresel etkilerini değerlendirmelerine ve azaltıcı önlemler alabilmelerine olanak tanır.

Kurumsal Karbon Ayak izi ve Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması Hizmeti

Paris İklim Anlaşması’nın uygulamaya koyulmasıyla birlikte, Avrupa Birliği (AB) tarafından Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması tanıtıldı. Bu mekanizma, AB’ye ihraç edilen ürünlerden kaynaklanan karbon emisyonlarını vergilendirerek, uluslararası ticarette çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmeyi hedefliyor. Türkiye’nin AB’ye en büyük ikinci ihracatçı ülke olması dolayısıyla, bu yeni düzenleme kapsamında gereken adımlar atılmaya başlanmıştır.

Firmaların, sera gazı emisyonlarını azaltma ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaları için karbon yönetimi ve kurumsal karbon ayak izi hesaplamalarını yapmaları kritik önem taşımaktadır. ÇEVTAŞ, bu süreçte firmalara Kurumsal Karbon Ayak izi ve Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması konusunda geniş kapsamlı hizmetler sunmaktadır.

Çevresel Sürdürülebilirlik kapsamında hizmet verdiğimiz diğer konu başlıklarını incelemek için tıklayınız.

Bir Firmanın Kurumsal Karbon Ayak İzi Emisyon Kaynakları Nelerdir?

Bir firmanın emisyon kaynakları genellikle altı adet emisyon kaynağından oluşmaktadır.

 • Doğrudan Sera Gazı Emisyonları,
 • Dolaylı Sera Gazı Emisyonları,
 • Ulaşım Kaynaklı Sera Gazı Emisyonları,
 • Satın Alınan Hammadde Ve Malzeme Kaynaklı Dolaylı Sera Gazı Emisyonları
 • Kuruluşun Ürünlerinin Müşteri Tarafından Kullanımıyla İlgili Dolaylı Sera Gazı Emisyonlarıdır.

Kurumsal Karbon Ayak İzi Hesaplaması İçin Gerekli Adımlar Nelerdir?

 1. Sistem Sınırlarının Belirlenmesi: Doğrudan emisyonlar (Kapsam 1), dolaylı emisyonlar (Kapsam 2) ve diğer dolaylı emisyonlar (Kapsam 3) olmak üzere üç ana kapsam tanımlanır.
 2. Veri Toplama: Enerji tüketimi, malzeme kullanımı, ulaşım ve atık yönetimi gibi faaliyetlere ilişkin veriler toplanır.
 3. Hesaplama: Toplanan veriler, uygun emisyon faktörleri kullanılarak değerlendirilir ve işletmenin toplam karbon ayak izi hesaplanır.
 4. Raporlama: Hesaplanan karbon ayak izi, şirketin çevresel performansını gösteren raporlarda detaylandırılır.
 5. Değerlendirme ve Doğrulama: Raporlanan veriler, bağımsız bir doğrulama sürecinden geçerek güvenilirliği ve doğruluğu teyit edilir.

Sera Gazı Emisyonları

işletmelerin enerji tüketimi, ulaşım, üretim süreçleri gibi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların belirlenmesi, bu emisyonların miktarının nicelendirilmesi ve raporlanması sürecini içerir. Bu süreç, şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar ve işletmelerin çevresel etkilerini azaltma yönünde önlemler almasına olanak tanır.

Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması ve Raporlanması İçin Gereken Adımlar Nelerdir?

 1. Emission Sources Identification (Emisyon Kaynaklarının Belirlenmesi): İlk adım, İşletmelerin sera gazı emisyon kaynaklarını tanımlamaktır. Bu kaynaklar, enerji tüketimi, ulaşım, üretim süreçleri, atık yönetimi ve diğer operasyonel faaliyetleri içerebilir.
 2. Emission Factors (Emisyon Faktörleri): Emisyon faktörleri, belirli bir faaliyet türünden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını hesaplamak için kullanılan katsayılardır. Bu faktörler genellikle bilimsel çalışmalardan veya çeşitli kaynaklardan elde edilen verilere dayanır.
 3. Quantification (Nicelendirme): Belirlenen emisyon kaynakları ve emisyon faktörleri kullanılarak, işletmelerin toplam sera gazı emisyonları nicelendirilir. Bu adım, genellikle karbon dioksit eşdeğerleri cinsinden ifade edilir.
 4. Data Collection (Veri Toplama): Sera gazı emisyonlarını doğru bir şekilde hesaplamak için işletmelerin faaliyetlerine ilişkin güvenilir verilere ihtiyaç vardır. Bu veriler, enerji tüketimi, malzeme kullanımı, ulaşım ve diğer operasyonel faaliyetlerle ilgili olabilir.
 5. Reporting (Raporlama): Hesaplanan emisyon verileri genellikle belirli bir dönem için raporlanır. Bu raporlar genellikle şeffaflık ve hesap verebilirlik amacıyla paydaşlarla paylaşılır. Ayrıca, çeşitli sera gazlarının ayrı ayrı raporlanması da önemli olabilir.
 6. Verification (Doğrulama): Rapor haline getirilen sera gazı emisyonlarının ve uzaklaştırmalarının objektif olarak gözden geçirilmesi için doğrulama yapılır.

ISO 14064-1:2018 standardı Nedir?

işletmelerin emisyon kaynaklarını tespit etmelerini, emisyonları azaltıcı stratejiler geliştirmelerini ve çevresel performanslarını iyileştirmelerini destekler. Bu belgelendirme, çevresel ve finansal riskleri yönetmeye, mevzuat uyumunu sağlamaya, maliyetleri düşürmeye ve pazarda farklılaşmaya yardımcı olur. Ayrıca, sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunarak, işletmelerin çevre dostu yaklaşımlarını vurgular ve uzun vadeli ekonomik ve çevresel faydalar sağlar.

ISO 14064-1:2018 Belgelendirmesi Neden Yapılmalıdır? Neden Hesaplanmalıdır? / Kurumsal Karbon Ayak izi Hesaplanması

 • Emisyon Kaynaklarının Tespiti ve Emisyonların Azaltılması: Bu belgelendirme, emisyon kaynaklarını tespit ederek ve emisyonları azaltarak çevresel etkiyi minimize etmeye yardımcı olur.
 • Risk Yönetimi: Çevresel belgelendirme, çevresel riskleri değerlendirmeye ve yönetmeye yardımcı olur, böylece işletme kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilir.
 • Çevresel Riskler: Doğal afetler, kaynak sıkıntıları ve çevresel felaketler gibi çevresel riskler, işletmelerin sürdürülebilirliğini etkileyebilir. Belgelendirme, bu risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir.
 • Finansal Riskler: Çevresel uygunsuzluklar veya krizler finansal riskleri artırabilir. 14064 belgelendirme, finansal riskleri azaltabilir.
 • Mevzuat Riskleri: Çevresel düzenlemelere uyum sağlamamak işletmelere cezalar ve yaptırımlar getirebilir. Belgelendirme, bu tür mevzuat riskini azaltır.
 • Sürdürülebilir Ürün ve Hizmetler: Çevresel belgelendirme, sürdürülebilir ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine katkıda bulunarak çevresel sürdürülebilirliği teşvik eder.
 • İtibar ve Marka Yönetimi: Çevreye duyarlı işletmeler, müşteriler ve paydaşlar arasında daha güçlü bir itibar oluşturabilirler. 14064 belgelendirme, işletmenin çevre dostu yaklaşımlarını vurgular.
 • Maliyetlerin Düşürülmesi: Daha verimli enerji ve kaynak kullanımı sayesinde, işletmeler maliyetlerini düşürebilir ve rekabet avantajı elde edebilir.
 • Pazarda Farklılaşma: Çevresel bilinç, tüketiciler ve iş ortakları için önemli bir faktördür. Belgelendirme, işletmelerin diğerlerinden farklılaşmasına yardımcı olabilir.
 • Uzun Vadeli Faydalar: Çevresel sürdürülebilirlik, uzun vadede işletme için ekonomik ve çevresel faydalar sağlar

İşletmelerin çevresel sürdürülebilirliğini artırmalarına, karbon emisyonlarını azaltmalarına ve çevre politikalarına uyum sağlamalarına yardımcı olur. ÇEVTAŞ, bu alanda firmalara rehberlik ederek, karbon ayak izlerini azaltma ve çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma konusunda destek sağlar.

Karbon Ayak izi Eğitimi

Karbon ayak izi eğitimi, bireylerin ve kurumların günlük yaşamda ve iş süreçlerinde ürettikleri karbon dioksit miktarını anlamaları ve bu miktarı azaltma yollarını öğrenmeleri için tasarlanmış bir programdır. Bu eğitimin temel amacı, iklim değişikliğiyle mücadelede bilinçli adımlar atmalarını sağlamak ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı benimsemelerine yardımcı olmaktır. Karbon ayak izi eğitimi, genel olarak aşağıdaki konuları kapsar:

Karbon Ayak İzinin Tanımı ve Önemi

Karbon ayak izi, bir bireyin, kurumun, ürünün veya etkinliğin doğrudan veya dolaylı olarak atmosfere saldığı toplam karbon dioksit (CO2) ve diğer sera gazlarının miktarını ifade eder. Bu bölümde, karbon ayak izinin iklim değişikliği üzerindeki etkileri ve öneminin anlaşılması amaçlanır.

Karbon Ayak İzinin Hesaplanması

Karbon ayak izinin nasıl hesaplanacağına dair yöntemler sunulur. Bu, bireylerin ve kurumların enerji tüketimi, ulaşım, gıda alışkanlıkları ve atık yönetimi gibi günlük faaliyetlerden kaynaklanan karbon salımlarını belirlemelerine olanak tanır.

Azaltma Stratejileri

Karbon ayak izini azaltma yolları ve stratejileri, enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, sürdürülebilir ulaşım yöntemleri, atık azaltma ve geri dönüşüm, sürdürülebilir gıda tüketimi ve karbon telafisi gibi çeşitli konuları kapsar.

Sürdürülebilir Yaşam Tarzı

Karbon ayak izini azaltmanın yanı sıra, sürdürülebilir bir yaşam tarzının benimsenmesi teşvik edilir. Bu, tüketim alışkanlıklarını gözden geçirme, yerel ve mevsimlik ürünler tüketme, enerji tasarrufu sağlayan cihazlar kullanma gibi davranış değişikliklerini içerir.

Politika ve Uygulamalar

Bireylerin ve kurumların karbon ayak izlerini azaltmaları için teşvik edici politikalar ve uygulamalar hakkında bilgi sunulur. Bu, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadelede alabileceği önlemleri ve sağlayabileceği destekleri içerebilir.

Eğitim ve Farkındalık Yaratma

Karbon ayak izi ve iklim değişikliği konularında toplum genelinde farkındalık yaratma ve eğitim faaliyetlerinin önemi vurgulanır. Bu, kampanyalar, atölye çalışmaları, seminerler ve okullarda eğitim programları gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilebilir.

Karbon ayak izi eğitimi, katılımcıların iklim değişikliğine katkıda bulunan faktörleri anlamalarını ve bu konuda bilinçli kararlar alarak etkilerini azaltmalarını sağlar. Aynı zamanda, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada bireylerin ve toplumların üstlenebileceği rolün farkına varmalarına yardımcı olur.