Ekosistem Değerlendirme Raporu  / Ekosistem Raporu / Ekolojik Değerlendirme Raporu

Şirketimiz; Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlamaktadır. Orman Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, ÇED sürecinde proje alanı ve özelliklerine göre proje sahası Ekosistem Değerlendirme Raporu hazırlanmasını talep etmektedir. DKMP Genel Müdürlüğü tarafından, birçok yatırım için istenilen bu çalışmalar özellikle Rüzgar Enerji Santralleri (RES), Güneş Enerji Santralleri (GES) ve Madencilik Projeleri için; ‘Ekosistem(Ekolojik) Değerlendirme Raporu’ ile Hidroelektrik Santraller İçin; HES Projeleri ve Diğer Hidrolik Faaliyet Talepleri İçin Değerlendirme Raporu özel formatları geliştirmiştir.

Ekolojik Değerlendirme Raporu, Ekosistem Değerlendirme Raporu

Ekolojik Değerlendirme Raporu, Ekosistem Değerlendirme Raporu

Ekosistem Değerlendirme Raporu Nedir? / Ekolojik Değerlendirme Raporu Nedir?

Ekosistem Değerlendirme Raporu (Ekolojik Değerlendirme Raporu), bir bölgenin veya projenin ekosistem üzerindeki potansiyel etkilerini sistematik bir şekilde analiz eden ve değerlendiren bir belgedir. Bu rapor, ekosistemlerin sağlığı, biyolojik çeşitlilik, su ve hava kalitesi, toprak yapısı, flora ve fauna gibi çeşitli doğal kaynaklar ve ekolojik parametreler üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde inceler. Raporun temel amacı, planlanan veya mevcut faaliyetlerin ekosisteme olan etkilerini anlamak, bu etkileri azaltmak için stratejiler geliştirmek ve ekosistemlerin sürdürülebilir kullanımını teşvik etmektir.

Ekosistem Değerlendirme Raporunun Amacı Nedir? / Ekolojik Değerlendirme Raporunun Amacı Nedir?

Bu raporların temel amacı, söz konusu yatırım ve projelerin ekosistem üzerindeki potansiyel etkilerini bilimsel ve sistematik bir metodoloji ile değerlendirerek, ekolojik dengenin korunmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca, bu raporlar sayesinde, projelerin çevresel duyarlılık göstererek sürdürülebilir şekilde planlanması ve uygulanması hedeflenir.

Ekosistem Değerlendirme Raporunun Ana Bileşenleri Nelerdir? / Ekolojik Değerlendirme Raporunun Ana Bileşenleri Nelerdir?

 1. Ekosistem Tanımı: Rapor, değerlendirme kapsamındaki ekosistemlerin mevcut durumunu, özelliklerini ve işlevlerini detaylı bir şekilde tanımlar. Bu, bölgenin ekolojik yapısını ve önemli ekosistem hizmetlerini kapsar.
 2. Etki Analizi: Planlanan veya mevcut faaliyetlerin ekosisteme potansiyel etkileri, olumsuz ve olumlu yönleriyle birlikte değerlendirilir. Bu analiz, ekosistemdeki değişiklikleri, riskleri ve fırsatları ortaya koyar.
 3. Ekosistem Hizmetleri Değerlendirmesi: Ekosistemler tarafından sağlanan temel hizmetlerin (örneğin, hava ve su temizliği, karbon depolama, rekreasyon alanları) değerlendirilmesi yapılır. Bu hizmetlerin korunması ve sürdürülebilirliği için gerekli önlemler belirlenir.
 4. Risk Yönetimi ve Azaltma Stratejileri: Ekosistem üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak veya önlemek için uygulanabilecek yönetim stratejileri ve azaltma tedbirleri geliştirilir. Bu stratejiler, ekosistemin direncini artırmayı ve ekolojik bütünlüğün korunmasını amaçlar.
 5. İzleme ve Değerlendirme: Rapor, ekosistem üzerindeki etkilerin uzun vadeli izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir çerçeve sunar. Bu, olası değişiklikleri takip etmek ve gerekirse yönetim stratejilerini ayarlamak için kritik öneme sahiptir.
 6. Paydaş Katılımı: Raporun hazırlanması sürecinde, yerel toplulukların, çevre uzmanlarının ve diğer ilgili paydaşların görüş ve katkılarının entegrasyonu sağlanır. Bu katılım, raporun kapsamının ve kabulünün genişletilmesine yardımcı olur.

Can Suyu Hesabı Nedir?

Can Suyu, çevresel yönetim ve sürdürülebilirlik bağlamında kullanılan bir terim olup, özellikle su kaynaklarının yönetimi ile ilgili çok yönlü bir kavramdır. Bu hesap, suyun çeşitli kullanım alanları arasında adil ve sürdürülebilir bir dağılımını sağlamayı amaçlar. İçme ve sulama suyu temini, hidroelektrik santralleri, su kirliliği ile mücadele çalışmaları ve akarsulardaki ekolojik değerlerin korunması gibi farklı amaçlar için gerekli minimum su miktarının belirlenmesinde kullanılır. Can suyu, ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde işlev görmesi için gerekli olan ve insan faaliyetleri sonucu tükenme riski altında olan su miktarını ifade eder.

Can Suyu Hesabının Önemi ve Uygulama Alanları Nelerdir?

 1. İçme ve Sulama Suyu Temini: Can suyu, insanların ve tarımsal faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan suyun temin edilmesini garanti altına alır. Bu, su kaynaklarının adil bir şekilde dağıtılmasını ve öncelikli ihtiyaçların karşılanmasını sağlar.
 2. Hidroelektrik Santralleri: Hidroelektrik enerji üretiminde, suyun akış hızı ve miktarı kritik öneme sahiptir. Can suyu hesabı, enerji üretiminin yanı sıra akarsuların doğal akışını ve ekolojik dengesini korumak için gerekli minimum su seviyesinin belirlenmesinde kullanılır.
 3. Su Kirliliği ile Mücadele: Can suyu, kirlilikle mücadelede de önemli bir rol oynar. Yeterli su akışı sağlanarak, kirliliğin seyreltilmesi ve su kalitesinin korunması amaçlanır.
 4. Ekolojik Değerlerin Korunması: Akarsular ve diğer su ekosistemlerindeki biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik değerlerin korunması, can suyu hesabının en önemli uygulama alanlarından biridir. Bu, suya bağlı ekosistemlerin ve türlerin sağlıklı bir şekilde yaşamaları için gerekli su miktarının ayrılmasını içerir.

Can suyu hesabı, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını destekleyen ve ekolojik dengenin korunmasına yardımcı olan bir yönetim aracıdır. Bu kavram, suyun yaşamsal önemini vurgulayarak, mevcut ve gelecek nesiller için su kaynaklarının korunması ve rasyonel kullanımının önemini ortaya koyar. Su kaynaklarının yönetiminde, can suyu miktarının belirlenmesi ve korunması, suyun adil dağılımı, ekosistem sağlığı ve biyolojik çeşitliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir.

Ekosistem Değerlendirme Raporunun Önemi ve Uygulama Alanları Nelerdir? / Ekolojik Değerlendirme Raporunun ve Uygulama Alanları Nelerdir?

Ekosistem Değerlendirme Raporu, çevresel izin süreçleri, sürdürülebilir kalkınma projeleri, çevre yönetimi planları ve ekolojik risk değerlendirme çalışmalarında temel bir araç olarak kullanılır. Bu rapor, karar vericilere ve proje yöneticilerine, ekosistemler üzerinde bilinçli ve sorumlu kararlar almak için gerekli bilgiyi sağlar. Rapor, aynı zamanda, çevresel sürdürülebilirliğe yönelik taahhütlerin yerine getirilmesinde ve ekolojik kaynakların korunmasında önemli bir rol oynar.

Proje alanının ekosistem çeşitliliği ve özellikleri, habitat tipleri, ekolojik hassasiyet, nadirlik ve koruma önceliği gibi kritik faktörler, konusunda uzman akademisyenler tarafından kapsamlı bir şekilde incelenir. Bu süreç, alandaki biyolojik zenginlik ve ekolojik değerlerin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması açısından temel bir öneme sahiptir. Ekosistem ve habitatın, planlanan faaliyetlerden önce ve sonra nasıl etkileneceğinin değerlendirilmesi, öncelikle detaylı arazi çalışmaları ve meteorolojik veri analizleri ile gerçekleştirilir. Bu çalışmaların sonuçları, flora ve fauna listelerinin hazırlanması ve bu listelerin sistematik kurallara uygun olarak sunulmasıyla bilimsel bir temele oturtulur. Böylelikle, projenin çevresel etkileri objektif bir şekilde değerlendirilir ve alınması gereken tedbirler net bir şekilde belirlenir.

Bu değerlendirme süreci, aynı zamanda, projenin flora ve faunaya olası etkilerini belirlemeye ve bu etkileri azaltacak veya önleyecek stratejiler geliştirmeye yöneliktir. Ekolojik değerlere saygılı, doğal habitatları koruyan ve biyolojik çeşitliliği destekleyen bir proje yönetimi anlayışı benimsenir.

Sürdürülebilir enerji kullanımı, doğaya minimum zarar verme ve küresel ısınmaya olumsuz katkıda bulunmama hedefleri doğrultusunda, ekolojik yaşam ve çalışma alanlarında uygulanacak bina standartları geliştirilmiştir. Bu standartlar, çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliği destekleyen, enerji verimliliğine ve çevresel duyarlılığa odaklanan yapıları teşvik eder. Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri, bu hedeflere ulaşmak için dünya genelinde kabul görmüş çeşitli metodolojiler ve sertifikasyon programları sunar. BEES, BREEAM, CASBEE, GREENSTAR, LCAid, LEED ve SBtool gibi sistemler, binaların çevresel etkilerini azaltma, enerji ve su verimliliğini artırma, iç mekan kalitesini iyileştirme ve karbon ayak izini düşürme gibi konularda standartlar belirler. Bu sistemler, sürdürülebilir yapı tasarımı ve inşaatı konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde rehberlik eder, yeşil binaların tasarımından işletilmesine kadar tüm aşamalarda çevresel performansı ölçer ve değerlendirir.

Yeşil Bina Değerlendirme Sistemleri, sadece yapıların fiziksel özelliklerini değil, aynı zamanda bu yapıların inşa edildiği ve işletildiği ekosistemlerle olan ilişkilerini de dikkate alır. Bu yaklaşım, binaların ve yerleşim alanlarının çevresel ayak izini minimize etme ve ekolojik sürdürülebilirlik ilkelerine uygun bir şekilde geliştirilmesi amacına hizmet eder.

Raporların Özellikleri ve İçeriği

 • Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerji Santralleri (GES) için hazırlanan “Ekosistem (Ekolojik) Değerlendirme Raporu”, bu enerji santrallerinin biyolojik çeşitlilik, habitat yapısı, yerel flora ve fauna üzerindeki potansiyel etkilerini değerlendirir. Ayrıca, projelerin kurulacağı alanlarda ekolojik koruma ve sürdürülebilirlik önlemlerini içerir.
 • Madencilik Projeleri için talep edilen raporlar, madencilik faaliyetlerinin ekosistem üzerindeki etkilerini, su kaynaklarına, toprak yapısına ve biyolojik çeşitliliğe potansiyel zararlarını analiz eder. Madencilik faaliyetlerinin çevresel yönetimi ve rehabilitasyon stratejileri bu raporlar aracılığıyla ele alınır.
 • Hidroelektrik Santraller (HES) ve diğer hidrolik faaliyetler için istenen “Değerlendirme Raporu” ise, su ekosistemlerinin korunması, su kullanımı ve yönetimi, akarsu rejimlerinin değişimi gibi konuları kapsar. Bu raporlar, HES projelerinin su ekosistemleri üzerindeki etkilerini minimize etmeye yönelik tedbirleri içerir.

Raporların Hazırlanması ve Değerlendirilmesi

DKMP Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen özel formatlar, projelerin çevresel etkilerinin kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesine olanak tanır. Proje sahipleri ve yatırımcılar, bu formatlara uygun olarak raporları hazırlamalı ve ÇED sürecinin bir parçası olarak sunmalıdır. Raporların değerlendirilmesi sonucunda, gerekli çevresel önlemlerin alınması ve izleme planlarının uygulanması ile projelerin çevreyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanır.

Söz konusu sertifikalara esas teşkil edecek şekilde, şirketimizdeki profesyonel kadromuzla “Ekosistem Değerlendirme Raporu” hazırlanmaktadır. Raporda mevcut durum değerlendirmesi yapılıp sonuca göre bina inşaasında kullanılmak üzere biyoçeşitliliği koruma ve artırma önerilerinde bulunmak, can suyu hesabı, gelecekte gidişatın izlenmesini kapsamaktadır.