Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), şirketlerin ve kurumların, faaliyetlerinin çevresel ve sosyal boyutlarını yönetmek ve olası negatif etkileri en aza indirgeyerek sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirdikleri stratejik bir belgedir. Bu plan, bir işletmenin çevresel koruma, sosyal sorumluluk ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini iş süreçlerine entegre etme taahhüdünü yansıtır. Aynı zamanda, ilgili tüm paydaşların çevresel ve sosyal riskleri anlamalarını, bu risklerin yönetimine yönelik stratejiler geliştirmelerini ve uygulamalarını destekler.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Nedir?

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), bir şirketin veya projenin faaliyetlerinden kaynaklanabilecek potansiyel çevresel ve sosyal risklerin, etkilerin tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla oluşturulan stratejik bir dokümandır. Bu plan, ilgili risk ve etkilerin önceden belirlenmesini, etkin bir şekilde yönetilmesini ve minimize edilmesini hedefler. ÇSYP, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun hareket etmeyi amaçlayan şirketler ve projeler için temel bir yönetim aracı olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, belirlenen risk ve etkilerin yönetim stratejilerini içerir ve ilgili tarafların bilgilendirilmesi, katılımı ve işbirliği süreçlerini destekler.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının Ana Bileşenleri

  1. Politika Bildirimi: Kurumun çevresel ve sosyal yönetimine ilişkin temel ilkelerini ve taahhütlerini içerir. Bu bölümde, kurumun sürdürülebilirlik vizyonu ve bu vizyona ulaşmak için benimsediği stratejik yaklaşım açıklanır.
  2. Risk ve Etki Değerlendirme: Çevresel ve sosyal risklerin sistematik bir şekilde tanımlanması, değerlendirilmesi ve sınıflandırılması sürecini kapsar. Bu değerlendirme, olası negatif etkilerin önceden belirlenmesi ve yönetilmesi için temel oluşturur.
  3. Yönetim Programları: Risklerin ve etkilerin yönetimi için geliştirilen aksiyon planlarını içerir. Bu programlar, risk azaltma stratejileri, izleme ve raporlama mekanizmaları, acil durum yönetimi planları ve ilgili eğitim programlarını kapsar.
  4. İzleme ve Raporlama: Çevresel ve sosyal performansın düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerini tanımlar. Bu bölüm, performans göstergeleri, izleme frekansları ve raporlama formatlarını içerir.
  5. Paydaş Katılımı: Kurumun, projelerinin çevresel ve sosyal etkileri hakkında ilgili paydaşlarla iletişim kurma ve onların görüşlerini dikkate alma süreçlerini belirler.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının Faydaları

  • Risk Yönetimi: ÇSYP, çevresel ve sosyal risklerin proaktif bir şekilde yönetilmesini sağlayarak, olası negatif etkilerin ve maliyetlerin önlenmesine yardımcı olur.
  • Kurumsal İtibar: Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk taahhütleri, şirketin paydaşları nezdinde itibarını güçlendirir.
  • Yasal Uyum: ÇSYP, yerel ve uluslararası çevre ve sosyal düzenlemelere uyumu kolaylaştırır.
  • Sürdürülebilir Kalkınma: Kurumun uzun vadeli sürdürülebilirliğini destekler ve çevresel koruma ile sosyal refahı teşvik eder.

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı, kurumların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında kritik bir araçtır. Bu planlar, çevresel ve sosyal performansın sürekli iyileştirilmesine yönelik bir çerçeve sunarak, kurumların sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirmelerine yardımcı olur.

Bu Raporun hazırlanmasında aranacak Şartlar, çevresel etki değerlendirmesi raporu hazırlama yetkisine sahip kurum ve kuruluşların aynı zamanda çevre yönetim planını da hazırlama yetkisine sahip olduğunu belirten Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 12. Maddesi kapsamındadır.

Şirketimiz bu minvalde Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı hazırlamaktadır. Detaylı Bilgi ve teklif almak için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.