İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı

Çevtaş olarak, İşletmelere İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı(İSGYP) hazırlıyoruz.

işletmelerin en değerli varlıkları olan çalışanlarının sağlık ve güvenliğini koruma konusundaki taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Bu bağlamda, iş yerlerinin karşılaşabileceği riskleri etkili bir şekilde yönetmek, çalışma ortamını güvenli ve sağlıklı tutmak için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (İSGYP) hazırlama hizmetleri sunuyoruz. Uzman ekibimiz, işletmelerin özgün ihtiyaçlarına uygun, yasal ve düzenleyici gerekliliklere tam olarak uyum sağlayan ve sektörel özellikleri göz önünde bulunduran kapsamlı İSG yönetim planları geliştirmektedir.

Sunduğumuz hizmetler, risk değerlendirmesinden, özelleştirilmiş önleyici tedbirlerin belirlenmesine; çalışan eğitim programlarının tasarlanmasından, acil durum planlarının geliştirilmesine ve sürekli iyileştirme süreçlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. İSGYP’nin başarılı bir şekilde uygulanması ve sürdürülmesi için, çalışan katılımını teşvik eden ve sürekli eğitim ve farkındalık yaratmayı hedefleyen bir yaklaşım benimsiyoruz.

ÇEVTAŞ olarak, işletmelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı aracılığıyla sadece yasal uyumluluğu sağlamalarına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda iş verimliliğini artırarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesine yönelik proaktif bir ortam oluşturuyoruz. İşletmenizin İSG standartlarını en üst düzeye çıkarmak ve çalışma ortamınızı daha güvenli bir hale getirmek için ÇEVTAŞ’ın uzmanlık ve deneyiminden faydalanın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Planını açıklamak gerekirse;

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (İSGYP), çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve iş yerindeki riskleri yönetmek amacıyla kuruluşlar tarafından geliştirilen bir dokümandır. Bu plan, potansiyel tehlikeleri belirlemeyi, risk değerlendirmesi yapmayı, önleyici tedbirler almayı ve acil durum prosedürlerini içerir. İSGYP’nin temel amacı, iş yerinde sağlığı ve güvenliği tehdit eden riskleri azaltmak ve mümkün olan en güvenli çalışma ortamını sağlamaktır. İyi bir İSGYP’nin temel unsurları aşağıdaki gibidir:

Giriş ve Amaç:

Planın amacını, kapsamını ve hedeflerini tanımlayın. Hangi iş yerleri ve faaliyetlerin kapsandığını belirtin.

Yasal Yükümlülükler:

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal ve düzenleyici gereklilikleri özetleyin. Bu, yerel, ulusal ve uluslararası düzeydeki yasalara uyum sağlamayı içerir.

Organizasyon ve Sorumluluklar:

İSG yönetiminden sorumlu kişi ve ekiplerin rollerini, sorumluluklarını ve yetkilerini belirleyin. Çalışanların katılımını teşvik edici yöntemleri de tanımlayın.

Risk Değerlendirmesi:

İş yerindeki potansiyel tehlikeleri tanımlayın ve risk değerlendirmesi yapın. Risklerin büyüklüğünü ve olasılığını değerlendirin ve öncelik sırasına göre sıralayın.

Risk Kontrolü ve Önleyici Tedbirler:

İdentifiye edilen risklere yönelik kontrol önlemlerini ve önleyici tedbirleri belirtin. Hiyerarşik risk kontrol yaklaşımını (eliminasyon, yer değiştirme, mühendislik kontrolleri, idari kontroller, kişisel koruyucu donanım) kullanın.

Eğitim ve Farkındalık:

Çalışanlara yönelik düzenli sağlık ve güvenlik eğitimlerini planlayın. İSG konularında farkındalığı artıracak programlar ve kampanyalar düzenleyin.

Acil Durum Planları ve Tatbikatları:

Olası acil durumlar için detaylı planlar hazırlayın (yangın, deprem, kimyasal sızıntı vb.) ve düzenli olarak tatbikat yapın.

Sağlık Gözetimi ve Çalışan Refahı:

Çalışanların sağlık durumlarını düzenli olarak izleyin ve iş yerindeki sağlık ve refah programlarını tanımlayın.

İzleme ve Değerlendirme:

İSG performansını izlemek için göstergeler ve yöntemler belirleyin. Düzenli değerlendirmeler yaparak planın etkinliğini ölçün ve iyileştirme fırsatlarını belirleyin.

Kayıt Tutma ve Raporlama:

İSG faaliyetleri, kazalar, olaylar ve neredeyse kazalarla ilgili tüm kayıtları sistemli bir şekilde tutun. Bu bilgilerin analizi, gelecekteki riskleri azaltmaya yönelik eylemleri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Sürekli İyileştirme:

Planı düzenli olarak gözden geçirin ve gelişen iş koşulları, teknoloji ve yasal gerekliliklere uyum sağlamak için gerektiğinde güncelleyin. İSG Yönetim Planı, iş yerinde sağlık ve güvenlik kültürünün güçlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesine yönelik bir çerçeve sunar. İyi bir plan, sadece riskleri yönetmekle kalmaz, aynı zamanda çalışanların refahını artırarak iş verimliliğini ve genel iş tatminini de yükseltir. İSGYP’nin devam eden unsurları şunlardır:

İletişim ve Katılım:

İSG ile ilgili bilgilerin tüm ilgili taraflar arasında açık ve etkin bir şekilde iletilmesini sağlayın. Çalışanların geri bildirimlerini ve katılımlarını teşvik edin, çünkü bu, işyeri güvenliğinin ve sağlığının sürekli iyileştirilmesinde hayati öneme sahiptir.

Kontratör ve Tedarikçi Yönetimi:

İş yerinizde hizmet veren kontratörlerin ve tedarikçilerin de iş sağlığı ve güvenliği standartlarınıza uyduğundan emin olun. Bu, risk değerlendirmelerini ve güvenlik kontrollerini kapsar.

Performans Göstergeleri ve Hedefler:

Belirlenen hedeflere ulaşmak için ölçülebilir iş sağlığı ve güvenliği performans göstergeleri (KPI’lar) tanımlayın. Bu göstergeler, planın etkinliğini ölçmek ve sürekli iyileştirme için bir temel sağlar.

Denetim ve Uygunluk:

İSG yönetim sisteminizin yasal ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğunu düzenli olarak denetleyin. İç ve dış denetimler, planın uygulanması ve sürdürülmesi konusunda objektif bir bakış sağlar.

Mevcut Durum Analizi ve Gap Analizi:

İş yerinizin mevcut iş sağlığı ve güvenliği durumunu değerlendirin ve ideal durum ile mevcut durum arasındaki farkları (gap) belirleyin. Bu analiz, iyileştirme alanlarını belirlemenize yardımcı olur.

Tehlike İdentifikasyonu ve Risk Analizi Yöntemleri:

Tehlike identifikasyonu ve risk analizi için kullanılan yöntemleri ve araçları belirtin. Bu, iş yerindeki potansiyel tehlikelerin sürekli olarak tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlar.

Dokümantasyon ve Bilgi Yönetimi:

İSG ile ilgili tüm dokümantasyonun düzenli, güncel ve erişilebilir olmasını sağlayın. Bu, politikalar, prosedürler, eğitim kayıtları ve kazaların/incidentlerin raporları gibi bilgileri içerir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı, iş yerindeki riskleri etkili bir şekilde yönetmek, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için kapsamlı bir yaklaşım sunar. Planın başarılı bir şekilde uygulanması, üst yönetimin taahhüdü, çalışanların katılımı ve sürekli iyileştirme süreçlerine odaklanılması ile mümkündür. Bu, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda etik bir sorumluluk ve işletmeler için stratejik bir avantaj olarak görülmelidir.