Dünya Bankası Projeleri

Dünya Bankası, dünya genelinde farklı alanlarda birçok proje yürütmektedir. Bu projeler genellikle ekonomik kalkınma, yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir kalkınma ve altyapı iyileştirmeleri gibi hedeflere odaklanır.

Dünya Bankası’nın yürüttüğü projeler genellikle ülkelerle işbirliği içinde yürütülür ve belirli bir ülkenin kalkınma ihtiyaçlarına göre şekillenir.

ÇEVTAŞ; Dünya bankası Projelerinde, Yatırımcıya Projelendirme ve mühendislik konularında hizmet vermektedir. Detaylı Bilgi için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

 • Enerji Verimliliği Projeleri: Bu tür projeler, enerji kullanımını azaltmayı ve daha verimli enerji kaynaklarının kullanılmasını amaçlar. Kurumsal firmalar, enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri benimseyerek ve enerji tüketimini izleyerek bu projelere destek olabilirler.
 • Yenilenebilir Enerji Projeleri: Bu projeler, güneş, rüzgar, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik eder. Kurumsal firmalar kendi enerji tüketimlerini yenilenebilir kaynaklardan karşılayarak ve bu tür projelerin finansmanına katkı sağlayarak bu alanda destek olabilirler.
 • Sıfır Atık Projeleri: Atık üretimini azaltmayı, geri dönüşümü artırmayı ve atıkların yönetimini iyileştirmeyi hedefler. Kurumsal firmalar, sıfır atık hedefleri belirleyerek ve geri dönüşüm programlarına katılarak bu projelere destek olabilirler.
 • Ormansızlaşma Önleme Projeleri: Ormanların korunması, ormansızlaşmanın önlenmesi ve orman ekosistemlerinin restore edilmesi amaçlanır. Kurumsal firmalar, sürdürülebilir orman yönetimine destek vererek ve ağaç dikim projelerine katılarak bu projeleri destekleyebilirler.
 • Su Kaynakları Yönetimi Projeleri: Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve su kıtlığının önlenmesini hedefler. Kurumsal firmalar, su kullanımını optimize ederek ve su kaynaklarına yönelik koruma faaliyetlerine katılarak bu projelere destek olabilirler.
 • Kırsal Kalkınma ve Tarım Projeleri: Bu projeler, sürdürülebilir tarım uygulamalarını teşvik eder ve kırsal alanlarda gelir artışını sağlamayı amaçlar. Kurumsal firmalar, tarım teknolojileri ve eğitimi konusunda katkıda bulunarak bu projelerin başarısına katkı sağlayabilirler.
 • Deniz ve Kıyı Yönetimi Projeleri: Deniz kirliliğini azaltmayı, deniz ekosistemlerini korumayı ve kıyı bölgelerini sürdürülebilir şekilde kullanmayı hedefler. Kurumsal firmalar, deniz temizliği kampanyaları, kıyı temizliği etkinlikleri ve deniz habitatlarının korunması için destek sağlayarak bu projeleri destekleyebilirler.
 • Şehirsel Sürdürülebilirlik Projeleri: Şehirlerde enerji verimliliği, ulaşım planlaması, atık yönetimi gibi alanlarda sürdürülebilirlik önlemleri almayı amaçlar. Kurumsal firmalar, şehirlerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları için teknoloji ve danışmanlık desteği sağlayabilirler.
 • Biyoçeşitlilik Koruma Projeleri: Bu projeler, doğal yaşam alanlarını ve tür çeşitliliğini korumayı hedefler. Kurumsal firmalar, biyoçeşitliliği koruma programlarına maddi destek sağlayarak ve doğal yaşam alanlarını koruma projelerine katkıda bulunarak bu alanda önemli rol oynayabilirler.
 • İklim Değişikliği Uyum Projeleri: Bu projeler, iklim değişikliği etkilerine uyum sağlamayı hedefler. Kurumsal firmalar, iklim değişikliğine dayanıklı altyapı projelerine yatırım yaparak ve risk analizleri konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşarak bu projeleri destekleyebilirler.
 • Hava Kirliliği Azaltma Projeleri: Bu projeler, endüstriyel emisyonları kontrol altına almayı, hava kalitesini artırmayı ve halk sağlığını korumayı hedefler. Kurumsal firmalar, kendi emisyonlarını azaltarak ve temiz enerji kullanımını teşvik ederek bu projelere destek olabilirler.
 • Doğal Afet Hazırlık Projeleri: Bu projeler, doğal afetlere karşı hazırlıklı olmayı ve afet sonrası iyileşmeyi amaçlar. Kurumsal firmalar, afet öncesi planlamada ve afet sonrası yardımda yer alarak topluluklara destek sağlayabilirler.
 • Eğitim ve Farkındalık Projeleri: Çevre konularında farkındalığı artırmayı hedefler. Kurumsal firmalar, eğitim programlarına ve kampanyalara katılarak, toplumlara çevre koruma ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi sunabilirler.
 • Yoksullukla Mücadele Projeleri: Yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir gelir kaynaklarının oluşturulmasını amaçlar. Kurumsal firmalar, sosyal girişimleri destekleyerek ve sürdürülebilir iş fırsatları sunarak bu projelerde rol alabilirler.
 • Çevresel Altyapı Projeleri: Çevre dostu altyapının oluşturulmasını ve şehirlerin sürdürülebilir şekilde büyümesini hedefler. Kurumsal firmalar, yenilikçi çevre altyapısı projelerine yatırım yaparak ve bu teknolojileri geliştirerek bu projelerde etkin olabilirler.
 • Yeşil Şehir Projeleri: Şehirlerin daha yeşil ve yaşanabilir olmasını hedefler. Kurumsal firmalar, kamusal alanların yeşillendirilmesine, çevre dostu inşaat projelerine yatırım yaparak ve kentsel ağaçlandırma programlarına katılarak bu projelere destek olabilirler.
 • Sürdürülebilir Turizm Projeleri: Turizmin çevreye etkilerini minimize etmeyi ve yerel ekonomilere katkı sağlamayı amaçlar. Kurumsal firmalar, sürdürülebilir turizm işletmelerine destek vererek ve turizm alanında eğitim programları düzenleyerek bu projeleri destekleyebilirler.
 • Deniz ve Okyanus Koruma Projeleri: Deniz yaşamını ve okyanus ekosistemlerini korumayı hedefler. Kurumsal firmalar, deniz ve kıyı temizliği etkinliklerine katılarak, deniz koruma alanlarına yatırım yaparak ve balıkçılık yönetimine katkıda bulunarak bu projelere destek olabilirler.
 • Enerji Yoksulluğu Azaltma Projeleri: Enerji yoksulluğunu azaltmayı ve düşük gelirli topluluklara enerji erişimini sağlamayı amaçlar. Kurumsal firmalar, enerji verimliliği projelerine katkı sağlayarak ve temiz enerji kaynaklarını bu topluluklara ulaştırmak için çalışarak bu projelere destek olabilirler.
 • Atık Su Yönetimi Projeleri: Atık suyun düzgün bir şekilde işlenmesini ve çevreye zarar vermemesini hedefler. Kurumsal firmalar, atık su arıtma tesisleri inşa ederek ve su kirliliğini önlemeye yönelik teknolojileri geliştirerek bu projelere katkı sağlayabilirler.
 • Su Kaynakları Rehberlik Projeleri: Su kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yönetilmesini ve kullanılmasını amaçlar. Kurumsal firmalar, su tasarrufu kampanyalarına destek vererek ve toplulukları su kaynakları konusunda bilinçlendirerek bu projelere katkı sağlayabilirler.
 • Sürdürülebilir Taşıma Projeleri: Daha az karbon salınımı ile daha etkili ve çevre dostu ulaşım sistemlerinin geliştirilmesini hedefler. Kurumsal firmalar, elektrikli araçlar gibi çevre dostu ulaşım alternatiflerine yatırım yaparak ve toplu taşıma sistemlerine destek vererek bu projeleri destekleyebilirler.
 • Biyoteknoloji ve Doğal Kaynak Yönetimi Projeleri: Biyoteknoloji, doğal kaynakları daha verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanma konusunda önemli bir rol oynayabilir. Kurumsal firmalar, biyoteknoloji odaklı doğal kaynak yönetimi projelerine yatırım yaparak ve bu teknolojilerin uygulamalarını teşvik ederek bu projelere destek olabilirler.
 • Sıfır Karbon Projeleri: Karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedefler. Kurumsal firmalar, kendi operasyonlarında sıfır karbon hedefleri belirleyerek ve yenilenebilir enerji kaynaklarını benimseyerek bu projelerde etkin rol alabilirler.
 • Eko-Turizm Geliştirme Projeleri: Doğal güzellikleri ve çevre koruma faaliyetlerini birleştirerek ekoturizmi teşvik eder. Kurumsal firmalar, ekoturizmi destekleyen tesislerin inşası ve yerel ekonomilere katkı sağlamak için bu projelere yatırım yaparak destek olabilirler.
 • İleri Teknoloji ve Temiz Üretim Projeleri: Sanayi tesislerinde temiz üretim teknolojilerinin kullanılmasını teşvik eder. Kurumsal firmalar, atık azaltma teknolojilerine yatırım yaparak ve üretim süreçlerini çevre dostu hale getirerek bu projelerde etkin olabilirler.
 • Çevre Kirliliğinin Azaltılması Projeleri: Hava, su ve toprak kirliliğini azaltmayı amaçlar. Kurumsal firmalar, kirliliği önleyen teknolojileri benimseyerek ve endüstriyel atık yönetiminde iyileştirmeler yaparak bu projeleri destekleyebilirler.
 • Çölleşme ve Toprak Erozyonuyla Mücadele Projeleri: Toprak verimliliğini artırmayı ve çölleşmeyi önlemeyi hedefler. Kurumsal firmalar, erozyon kontrolü için ağaçlandırma projelerine katkı sağlayarak ve toprak koruma tekniklerini destekleyerek bu projelerde etkin olabilirler.
 • Sıfır Kimyasallar Projeleri: Zararlı kimyasal maddelerin kullanımını azaltmayı ve çevre dostu kimyasalların geliştirilmesini amaçlar. Kurumsal firmalar, çevre dostu ürünlerin geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yatırım yaparak ve sıfır kimyasalların kullanıldığı ürünleri teşvik ederek bu projelere destek olabilirler.
 • Yenilenebilir Kaynakların Kullanımı Projeleri: Yenilenebilir enerji, su ve diğer kaynakların daha yaygın kullanılmasını hedefler. Kurumsal firmalar, yenilenebilir enerji altyapısı projelerine yatırım yaparak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımını destekleyerek bu projelere katkı sağlayabilirler.
 • Karbon Tutma Projeleri: Karbondioksit emisyonlarının azaltılmasının yanı sıra, atmosferden karbonu alarak depolamayı hedefler. Kurumsal firmalar, orman restorasyonu projelerine katkı sağlayarak ve karbon yakalama teknolojilerini destekleyerek bu projeleri destekleyebilirler.
 • Sıfır Atık Şirketleri Girişimi: Sıfır atık hedefleri belirleyen işletmelerin oluşturduğu bir inisiyatiftir. Kurumsal firmalar, sıfır atık stratejilerini benimseyerek ve geri dönüşümü teşvik ederek bu inisiyatife katılabilirler.
 • Kentsel Tarım ve Yerel Gıda Üretimi Projeleri: Şehirlerde gıda üretiminin artırılmasını ve yerel tarımı desteklemeyi amaçlar. Kurumsal firmalar, kentsel tarım projelerine katkı sağlayarak ve yerel üreticilere destek vererek bu projelere destek olabilirler.
 • Sürdürülebilir Ürün Geliştirme Projeleri: Sürdürülebilir ürünlerin tasarımını ve üretimini teşvik eder. Kurumsal firmalar, sürdürülebilir malzemeleri kullanarak ve ürün yaşam döngüsünü iyileştirerek bu projelerde etkin rol alabilirler.
 • Yerel Topluluk Destek Projeleri: Toplum tabanlı çevre projelerini destekler. Kurumsal firmalar, yerel toplulukların çevre sorunlarının çözümünde etkili olmalarını sağlayan projelere maddi destek ve danışmanlık sağlayarak bu projelere katkıda bulunabilirler.
 • Deniz Plastik Kirliliği Azaltma Projeleri: Denizlerin plastik atık kirliliğine karşı mücadeleyi amaçlar. Kurumsal firmalar, plastik kullanımını azaltmaya yönelik kampanyalar düzenleyerek ve deniz temizliği projelerine katılarak bu projelere destek olabilirler.
 • Doğal Kaynak Eğitim Programları: Doğal kaynakların önemini vurgulayan eğitim programlarıdır. Kurumsal firmalar, çevre eğitimi projelerine finansal destek sağlayarak ve gönüllü çalışanlarını bu programlara dahil ederek toplumlara bilgi ve farkındalık sunabilirler.
 • İnsan-Ekoloji Uyum Projeleri: Doğal ekosistemleri koruyarak ve insanların ihtiyaçlarını dikkate alarak sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmayı hedefler. Kurumsal firmalar, bu projeleri destekleyerek doğa ve toplum arasında uyumu teşvik edebilirler.
 • Kamu-Özel İşbirliği Projeleri: Kamu kurumları ve özel sektörün işbirliği ile çevre sorunlarının çözümünü hedefler. Kurumsal firmalar, hükümetler ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak büyük ölçekli çevre projelerine katkıda bulunabilirler.
 • Çevre Değişkenlerin İzlenmesi ve Analizi Projeleri: Doğal kaynakların ve çevre değişkenlerinin izlenmesini ve analizini amaçlar. Kurumsal firmalar, bu projelerin teknolojik altyapısını geliştirerek ve veri toplama süreçlerine destek vererek çevre değişkenlerinin takibi ve analizine katkı sağlayabilirler.
 • Sürdürülebilir Ulaşım Altyapısı Projeleri: Daha çevre dostu ulaşım altyapısının geliştirilmesini hedefler. Kurumsal firmalar, bisiklet yolları, elektrikli şarj istasyonları, toplu taşıma sistemleri gibi projelere yatırım yaparak ve sürdürülebilir ulaşımın geliştirilmesine katkıda bulunarak bu projelere destek olabilirler.
 • Çevresel Teknoloji Transferi Projeleri: Gelişmekte olan ülkelerde çevre dostu teknolojilerin kullanımını artırmayı amaçlar. Kurumsal firmalar, bu ülkelere çevre teknolojileri transferi sağlayarak ve yerel kapasite geliştirmeyi destekleyerek bu projelere katkı sağlayabilirler.
 • Atık Elektronik Ürünlerin Geri Dönüşümü Projeleri: E-atık yönetimi ve geri dönüşümünü teşvik eder. Kurumsal firmalar, atık elektronik ürünlerin geri dönüşüm programlarına destek vererek ve elektronik ürünlerin yaşam döngüsünü izlemeyi teşvik ederek bu projelere katkıda bulunabilirler.
 • Çevresel Dijital İnovasyon Projeleri: Dijital teknolojilerin çevre koruma ve sürdürülebilirliğe katkısını artırmayı hedefler. Kurumsal firmalar, yenilikçi çevre dostu dijital çözümleri destekleyerek ve bu teknolojilerin yaygınlaşmasını sağlayarak bu projelere katkı sağlayabilirler.
 • Deniz Biyoçeşitliliği ve Koruma Projeleri: Deniz ekosistemlerini korumayı ve deniz biyoçeşitliliğini desteklemeyi amaçlar. Kurumsal firmalar, deniz koruma alanlarına yatırım yaparak ve deniz yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri azaltan faaliyetlere katılarak bu projeleri destekleyebilirler.
 • Çevresel Sağlık ve Temiz Su Projeleri: Temiz su kaynaklarının korunmasını ve çevresel faktörlerin insan sağlığına etkilerini azaltmayı hedefler. Kurumsal firmalar, temiz su teminini destekleyerek ve sağlığa zararlı maddelerin yayılmasını engellemeye yönelik faaliyetlere katılarak bu projelere destek olabilirler.